Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De patiënt is betaling van het factuurbedrag verschuldigd voor iedere behandeling oefentherapie Cesar/kinderoefentherapie.

Wanneer de patiënt niet verschijnt op de afgesproken tijd of een afspraak afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd, heeft de oefentherapeut Cesar het recht een no show bedrag bij de patiënt in rekening te brengen. Dit no showbedrag bedraagt 75% van het behandeltarief. Dit bedrag dient door de patiënt zelf betaald te worden. De zorgverzekering vergoedt dit niet. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient de vrijdag daaraan voorafgaand, uiterlijk om 17.00 uur te zijn geschied.

Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden aan de oefentherapeut Cesar bij wie de patiënt onder behandeling is/was, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Ingeval de patiënt in verzuim is met de volledige betaling van de door de oefentherapeut Cesar gefactureerde bedragen is de patiënt aan de oefentherapeut Cesar de eventuele buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zoals hieronder vermeld.

Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.

Indien de patiënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet de patiënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Het aantekenen van bezwaar verlengt de onder punt 5 genoemde termijn niet.

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen de patiënt aan de oefentherapeut Cesar verschuldigd is, de administratieve gegevens van de oefentherapie Cesar van beslissende aard.

Op alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen patiënt en oefentherapeut Cesar, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing en zij worden beslecht door de competente rechter.